СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Хайде, хайде, дойде време,
тук не трябва да стоим,
всеки книгите да вземе,
на школото да вървим.

Веч учителят ни чака
и ще се разсърди нам,
ако с книга, с перо, с плака
скоричко не стигнем там.

Хайде, хайде на школото,
дете миличко, търчи,
там седни си на местото
и урока си учи.

Не губи ти свойто време
и по пътя се не май;
похвала ще да приеме,
който си урока знай.

 

Н О В И Н И  


Ръководството на СОУ „Константин Величков”  за пореден път доказва, че работи за подобряване на материалната база на школото. снимки
Дейностите за осъществяване на план приема в VIII клас за учебната 2020/2021г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.
Дейностите за осъществяване на план приема в VIII клас за учебната 2020/2021г.


Децата от подготвителна група при СУ „Константин Величков“ гр. Пловдив участват в
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование",  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Осъществяват се допълнителни заминимания по направление български език и литература.


Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас

Уважаеми родители, скъпи ученици!
Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
Записването на децата в ПГ ще започне от 04.06.2020г. до 09.06.2020г.


Подаването на документи за записване на учениците в I клас
първо класиране, ще е от 03.06.2020 г. до  09.06.2020 г.
от 09,00 часа до 16:00 часа.

Записването на децата в подготвителна група, първи клас и подаването на необходимите документи ще се осъществява при спазването на всички противоепидемични мерки , въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, а именно: спазването на физическа дистанция от 1,5 м. между лицата и носенето на защитна маска на лицето при влизане в сградата на училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПГ

1.  Заявление за записване по образец
2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3.  Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
4.  Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
5.  Анкета

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

1.  Заявление за записване по образец (Приложение № 3 – генерира се директно от системата);
2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3.  Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване    при поискване;
4.  Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
5.  Оригинал на удостоверение за завършена ПГ от детската градина/училище;
6.  Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (Отнася се само за върналите се от чужбина деца)
7.  Удостоверение  за преместване от детската градина при прекратяване на обучението в нея.

Да отбележим 24 май.mp4

Прием след 7 кл. https://sway.office.com/R0mnMGUyr7zyLUHr?ref=Link&loc=play

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМИТЕ “ УЧИЛИЩНО МЛЯКО” И ‘’УЧИЛИЩЕН ПЛОД’’
Група /Клас Ден / датаЧас на раздаване
ПГ 5/6 Понеделник – 04.05.20г. 11.00 -11.30 ч.
ПГ 6 Понеделник – 04.05.20г. 11.30-12.00 ч.
I A Понеделник – 04.05.20г. 12.00-13.00 ч.
I Б Понеделник – 04.05.20г. 13.00-14.00 ч.
II А Понеделник – 04.05.20г. 14.00-15.00 ч.
II Б Понеделник – 04.05.20г. 15.00-16.00 ч.
III А Вторник – 05.05.2020 г. 11.00 -12.00 ч.
IV А Вторник – 05.05.2020 г. 12.00-13.00 ч.
IV Б Вторник – 05.05.2020 г. 13.00-14.00 ч.

Уважаеми родители,
Продуктите ще се раздават по горепосочения график на входа на училището, за да се избегне струпването на много хора на едно място.
Спазвайте дистанция от 2-2,5 м. един от друг и ползвайте маска при посещение в училище.
Благодарим Ви за разбирането !    
                                                                                
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!
Държавен план-прием на ученици в VIII клас
в Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година:

Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
VIII „ а “ клас - профилирана 26 ученици
VIII „ б “ клас – професионална паралелка – 26 ученици

1. VIII „а“  клас – профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“ с разширено изучаване на
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; задължителни профилиращи предмети – Биология и здравно
образование и Химия и опазване на околната среда.
Балообразуване – удвоява се резултатът  от НВО БЕЛ, удвоява се резултатът от НВО
Математика, добавят се оценките по Биология и здравно образование и Химия и
опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.
   
2. VIII „б“  клас – професионална паралелка със специалност „Осигуряване на
продуктова информация“ професия – Консултант козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия“ с разширено изучаване на Английски език;
Балообразуване – удвоява се резултатът от НВО БЕЛ, удвоява се резултатът от НВО
Математика, добавят се оценките по Биология и здравно образование и Химия и
опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

За учебната 2020/2021 година, приемането на учениците в първи клас в Средно училище „Константин Величков“ гр. Пловдив, ще се осъществи чрез регистриране за участие в класиране / подаване на Заявление/ от родителите по един от посочените начини:


Подаване на Заявление за записване на ученик в Първи клас от родителите на служебната училищна поща: su.k.velichkov@sukv.eu   


Подаване на заявление от родителите, чрез въвеждане в Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

                                                                                                            

График


Приложение


Наредба     


Заповед план прием 1-5 клас
                                        


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година, както следва:
ПРИЕМ В I КЛАС
Брой паралелки
3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)

I  а клас общообразователна подготовка
I б клас
общообразователна подготовка
I  в клас
общообразователна подготовка

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми учебни часове), съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Компютърно моделиране
Английски език
Брой места в паралелките
24 (за всяка паралелка)

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден 3, при заявено писмено желание на родителите; в ГЦОУД учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.
Приемът на учениците в І клас за учебната 2020/2021 г.  е по електронен път, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,  приета с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15. 02. 2018 г.  на Общински съвет Пловдив, изм. и доп. с Решение №80, взето с Протокол №5 от 13.03.2019 год., изм. и доп. с Решение №29, взето с Протокол №4 от 27.02.2020 г. на Общински съвет Пловдив.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за V КЛАС
на СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година


В V клас на СУ „ Константин Величков“, за учебната 2020-2021 г.  ще бъдат приети:
Всички ученици от ІV клас на СУ “Константин Величков”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.
Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
V а клас
общообразователна паралелка - 26 ученици
V б клас
общообразователна паралелка 26 ученици
 В Часовете по Разширената подготовка /Раздел Б
избираеми учебни часове/, съгласно наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Математика
Английски езикЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)


Уважаеми учители, ученици и родители,
  Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме, че от 16.03.2020 г. учебни занятия ще се се провеждат дистанционно/ в домашна обстановка/.
Обучението ще се осъществява дистанционно с Shkolo.bg и други електронни ресурси. С цел по-добра комуникация, за да не изостават учениците с учебния материал трябва всеки да подходи отговорно към така създалата се ситуация.
От  понеделник 16.03.2020 г. всеки ученик в 9.00 ч. да посети групата, създадена от класния ръководител,  да следва стриктно указанията на преподавателите, които ще регламентират кои електронни платформи и ресурси ще се ползват по дадения предмет в дадения клас. За начален етап комуникациятя между ученик и учител да е със съдействието на родител. Техните преподаватели ще качват учебни материали между 9,00-12,00 ч. Ако семейството няма възможност за работа с компютър, шд комункацията може да се осъществява по телефон.Ще се получават и допълнителни указания за провеждането на дистанционното обучение от всеки учител. Съобщенията да се следят в сайта на училището и shkolo.bg
Часовете ще са с продължителност 30 мин. и междучасия от 10 мин.,голямо междучасие
30 мин.
Последователността на часовете ще е следната:

1 час - 9,00-9,30
2 час - 9,40-10,10
3 час -10,20-10,50
4 час - 11,20-11,50
5 час - 12,00-12,30
6 час - 12,40-13,10
7 час-  13,20-13,50
                              УСПЕХ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!              

Уважаеми колеги и учители,
От понеделник - 16.03.2020 г.учебния процес ще се извършва дистанционно/ в домашна обстановка/ по седмично разписание по класове. Създадени са вайбър и месинджър групи по класове, които ще се използват за обмен на учебен
материал от учители към ученици и обратно, докато не активираме профилите на учениците и учителите в облака на училището в началото на седмицата.
До 17.03.2020г. всички учители и родители активно да използват електронния дневник на училището.
Тези деца, които нямат възможност да общуват по електронен път, комуникацията ще се осъществява по телефона на родителя като се изисква обратна информация за усвояване на учебния материал от детето му.
Благодарим за съдействието на всички колеги, родители и ученици за осъществяването на учебния процес.
Пазете се здрави!
От Ръководството

Дист. обучениеНОВО_16183951519015008214
Съобщение 13.03.2020


Уважаеми родители и ученици,

  Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите учители и служители, се ограничава достъпът до сградата на СУ „Константин Величков“ гр.Пловдив до второ нареждане.
 За целта използвайте електронната поща: su.k.velichkov@sukv.eu  и телефони за връзка: 032/692 779
Директор; 032/696 547 канцелария.
  Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.

Благодарим за проявеното разбиране!


                                                                      От ръководството


Описание за регистрация на родители и ученици
в електронния дневник на СУ "К. Величков"

Уважаеми родители,
Днес
14.10.2019г., започва ПРИЕМЪТ за подаване на заявления за записване на децата в
ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ 5 /6-годишни
За 2020 - 2021 учебна година!
СВОБОДНИ МЕСТА - 32 ��
(до запълване на местата ��)


Електронният дневник,   използван от СУ „К. Величков" е достъпен
на адрес: app.shkolo.bg


Правила за използване на електронен дневник в СУ “Константин Величков”
гр. Пловдив, район Южен, виж в рубриката
документи и други приложения


1. Електронният дневник, използван от Училището е достъпен на адрес: www.shkolo.bg.

2. Вход в електронния дневник след създаден акаунт от администратора и/ или служебния акаунт и лична парола на служителя. Надеждната парола съдържа съчетание от големи и малки букви и цифри.  

3. На служебните технически устройства не се запаметява парола. След ползване на служебни устройства се излиза от електронния дневник чрез “Изход от профила”.

4. Администратор:
4.1 Въвежда учители, ученици (първоначално), родители (първоначално), одобрява потребители.
4.2 Въвежда занимания по интереси, съгласно Наредба за приобщаващото образование.
4.3 Директор и заместник-директори са администратори на електронния дневник. Те контролират попълването на необходимата информация - правилно въведено седмично разписание, отбелязване на взети часове, въведени отсъствия и отзиви.

5. Класен ръководител:
4.1 Въвежда програмата на класа.
4.2 Извинява отсъствията на учениците до 3 число на следващия месец.
4.3 Може да добавя и активира ученици от класа.
4.4 Може да премества ученици от и в друг клас.
4.5 Регистрира и активира родители на учениците от класа за новопостъпили ученици.
4.6 Не може да коригира седмичното разписание на класа.

6. Учители:
6.1 Въвеждат отсъствия и тема на часа в началото на всеки учебен час. Това важи и за Заниманията по интереси.
6.2 Въвежда оценки на учениците и ги редактира при необходимост в рамките на работния ден, в който е получена оценката. Оценки не се въвеждат в извънработно време, както и събота и неделя.
6.3 Отзиви се въвеждат в рамките на часа, за който се отнасят.
6.4 Учителите нямат възможност да редактират оценки, отсъствия, отзиви (освен уважаване на отсъствия - класен ръководител). При изтриване на оценка, отсъствие, отзив директорът ще трябва да одобри корекциите. Има 15-минутен толеранс за технически грешки. До 15 минути след добавяне на оценка, отсъствие или отзив - учителят има възможност да изтрие елемента без одобрение от директор.
6.5 Не се правят корекции за минал период. На 5-то число на всеки месец електронният дневник се заключва - не могат да се правят корекции за предходния месец/ и (не могат да се въвеждат теми, да се извиняват отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети (без тема и проверени отсъстващи) се считат за невзет час и не се изплащат на преподавателя.
6.6 Броят на оценките по отделните учебни предмети е съгласно Наредба № 11/ 01.09.2016 г.  
6.7 Срочни и годишни оценки се закръгляват в полза на ученика. Оценките трябва да бъдат цели числа и се вписват от учителя.
6.8 В електронния дневник се попълва информация относно допълнителна подкрепа за ученици със слаби оценки и проведени консултации.
7. Общи:
7.1 При отсъствие на преподавател отсъстващият първо  уведомява ресорен заместник-директор, а след това служител отдел “Човешки ресурси”. Посочва се периода за отсъствие и заместник. Учителите не въвеждат сами заместници.
7.2 Комуникацията с родители и ученици се осъществява чрез електронния дневник - изпращане на съобщения, организиране на събития, планирани срещи с родители/ родителски срещи, контролни, класни и др. Използването на групи във Viber, Messenger, Facebook и др., които не са собственост на …училище… не осигурява защита на личните данни и Вашата собствена сигурност.  
7.3 В края на учебната година електронния дневник се разпечатва и заверява от директора. Съхранение на хартиения вариант е за срок от 5 години, съгласно Наредба №8/ 11.08.2016 г.  
В СУ "Константи Величков" успешно се изпълняват дейностите по двата проекта на програма Еразъм+.

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС ЗА У-ТА 2018/2018г.

Български език и литература „Анубис“  Бояджиев
Математика „ Архимед“  Паскалев
Информационни технологии „Убинова“
История и цивилизация „Просвета“ 1945
География и икономика  
Философия „Педагог 6“
Биология и здравно образование „Анубис“   Шишиньова
Физика и астрономия  
Химия и опазване на околната среда
„Анубис“  Близнаков
Музика „Просвета“ 1945 Стефанка Гиоргиева

СЪОБЩЕНИЕ
На 04.09.2018г. от 17,30 ч., ще се проведе родителска среща с родителите на първокласниците.


ПОКАНА
Относно
: Провеждане на съвещание на Обществен съвет към СУ „ Константин Величков“ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В 8 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. В СУ „ КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“
ПЪРВИ ЕТАП
Записването на ученици на І етап на класиране   или подаване на заявление за участие в ІІ етап на класиране е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.  в
стая 202
с работно време:
08,00 ч. – 18,00 ч.Записването на ученици на І етап на класиране   или подаване на заявление за участие в ІІ етап на класиране е от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.  в
стая 202
с работно време:
08,00 ч. – 18,00 ч.

ГРАФИК ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ ПО КЛАСОВЕ
ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПО ПРЕДМЕТИ, КАБИНЕТИ, ДАТА И ЧАС

ГРАФИК ИЗПИТ НА УЧЕНИЦИ ОТ СФО ПОД 16 ГОДИНИ 2018г.

ДО
РОДИТЕЛИТЕ
НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА
СЪОБЩЕНИЕ...Вижте повече

На 24.06.2016 учениците от СОУ"Константин Величков"завършиха своята благотворителна кампания "Лъч надежда от деца за деца".

С много забавление, усмивки и спортсменски дух премина празникът, организиран от ДЗИ „Спортни звездички“ за ученици от 4-5 клас.


На 1юни, с голям празничен концерт децата от СОУ „Константин Величков" поздравиха всички малки и големи пораснали и непораснали деца, както и жителите на район „Южен".


Децата от СОУ "Константин Величков" отново с ПОБЕДА на футболен турнир (на малки вратички) под надслов: „Твоят живот е в твоите ръце!”


На 24май - Деня на славянската писменост и култура, Красимира Иванова - главен учител по английски език, бе наградена с почетна значка на община Пловдив за принос в образованието.

На 26,27,28 май от 18:00 часа в ПУ "Паисий Хилендарски", с подкрепата на португалския културния институт "Камойш", ще се прожектират португалски съвременни филми.

От 2 до 7 май група от училището участва в международна среща в Литва. В пътуването участваха трима учители, двама ученици от 6 клас  и двама от 7 клас.

На добър път, зрелостници!
 
На 16 - 17.04.2016 година се проведе обучение с учители на теми: „ Агресия, работа с ученици със СОП

На 03.04.2016 г. учениците от СОУ „ Константин Величков” посетиха своите партньори от Испания , международния проект – „Заедно играем, заедно побеждаваме: Развиване на социални умение и включващо образование чрез спорт и дейности на открито”.

На 31.03.2016 г. в Актовата зала на СОУ  „Константин Величков" гр. Пловдив  ученици и родители от I б клас, участваха в „ Празника на буквите“ и „С баба приказки чета и разказвам“  -  вечер на приказката в  училище."


Договор за доставка №144
и Договор за доставка №145

Отчет на УН на "СОУ Константин Величков"

На 10.03.  се проведе среща с доцент Жан Виденов - преподавател във Висшето училище по икономика и мениждмънт.

На 01.03.2016 се проведе среща на учениците с писателя Александър Секулов.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

Оферта за участие в публична покана с предмет: " Доставка на готови сутрешни закуски за учениците от I до IV клас; топъл обяд и подкрепителни сутрешни закуски за децата от подготвителните групи в СОУ ”Константин Величков” – гр.Пловдив за 2016 г.” по две обособени позиции.
Документи на сайт: http://sop.bg/


Учениците от СОУ "Константин Величков"  създадоха  постери и мултимедийни презентации за нашето училище, регион, град.

На 5-6 декември в Пловдив се проведе отворено балканско първенство за юноши и девойки до 16 г.

За повече информация по проекта, за изказване на мнение и качване на още материали посетете нашия блог - unitedwin2016.blogspot.com , или се присъединете към групата във facebook - UNITED we PLAY, UNITED we WIN.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ.

Учениците от  Литва създадоха прекрасна мултимедийни презентации за България.

Предложения за лого, нарисувани от румънските ни партньори.

Започна първи етап: " ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ ", по проекта " Заедно играем,  заедно побеждаваме! "

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА "Заедно играем, заедно побеждаваме!"  ,

На 05.10.2015г. се проведе обучение на учители по програмата ''Еразъм +"!


ВАЖНО!!!
СОУ"Константин Величков" е партньор в международен проект по

Програма "Еразъм+", Ключова дейност 2: Дългосрочни партньорства!

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 2015/2016 г.
-
Дати за подаване на документи;
-
ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА СФО месец НОЕМВРИ.


Прием след 7-8 клас за 2015/2016.

На 8.06.2015г. ръководителя на културния център г-н Назарет посети етнографския музей в Пловдив, където връчи награди на децата явили се в конкурса „Португалия далечна и близка”.

На 6 и 7  юни 2015г.  се проведе обучение с група учители от  СОУ „Константин Величков“ на тема „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ , РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ“.

На 06.06.2015г. СОУ ''Конастантин Величков '' стана на 1 място  във второто издание на детския футболен турнир "Георги Славков - Бенкса"!!!


На 29.05.2015 година се проведе конкурсът " Уроците на мишката", на тема "Свят през детските очи."

На 26 май 2015г. министерасвото на образованието и науката връчи почетното отличие
" Неофит Рилски " на Ели Атанасова, директор на СОУ " Константин Величков "!


Честит празник на всички колеги и ученици от СОУ „Константин Величков” по случай 24 май!

На 15 и 16.05.2015 г. младите астрономи от СОУ "Константин Величков" се представиха успешно на АСТРОПАРТИ "Космическата светлина"!

Изпращане на Випуск 2015г.

Денят на Земята - 22 април


Ученици от 11 -ти клас се включиха в състезанието „Народните будители и аз“.


Ден на отворените врати в Съдебната палата.

Клуб "Сръчко".

Пролетна благотворителна  олимпиада под надслов "Помагам със знания и талант"!

ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ 23.03.2015 27.03.2015г.


Трети март!

Прием за учебната 2015/2016 година!

От 16.02.2015г. до 19.02.2015г. учениците от СОУ „Константин Величков” участваха в програмата  „Научи се да караш ски” сезон  2015г.

На 22.12.2014г. група ученици от 9 клас, посетиха с благотворителна цел детското отделение при УМБАЛ  „Св. Георги“. На децата бяха раздадени лакомства и подаръци!.

На 19.12.2014г. сборна група от учители и ученици посетиха гр. Одрин с цел установяване на партньорски отношения между училището и международен частен колеж „Анадоли“.

Коледно тържество.

Спортен празник под наслов " Не на насилието".

IV- КОЛЕДЕН ТУРНИР по хокей на трева.

Информационна кампания за популяризиране на Република Португалия и на португалския език!
.
Ден на толерантността.

Честване празникът на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ !

СОУ „Константин Величков”  подобри материалната си база !
.
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА за 5 годишни деца е ФАКТ !

Отвори врати за тренировки по бокс и кик бокс ремонтираната спортна зала
на училище СОУ „Константин Величков”
.

           

Посещение на португалския посланик.

V-я национален конкурс за детска рисунка на тема : "Цветовете на моето лято".

Откриване на новата учебната година - 15. 09.2014 г.Назад към съдържанието | Назад към главното меню