СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Училище

Ръководство:
Диана Райчева – Директор
 
Мария Чобанова – ЗДУД
 Марина Керемедчиева - ЗДАСД

Администрация:
Светнала Бахчеванска - гл.счетоводител
Ели Ушерова – Домакин
 Кунка Наскова - ЗАС


Педагогически персонал:
4 учители подготвителна група
20 учители начален етап
25 учители общообразователна подготовка в прогимназиален и гимназиален етап
4 учители профилирана подготовка в гимназиален етап
2 ресурсни учители
2 логопеди
2 психолози

Назад към съдържанието