Клуб " Забавна математика" - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

Клуб " Забавна математика"

Проекти > "Подкрепа за успех"
Забавна математика“ – ръководител Ваня Дойкова
ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ЗАБАВНА  МАТЕМАТИКАТА“

I. Цели:
  • засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и страна;
  • стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;
  • развиване на математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания.
II. Очаквани резултати:
  • формиране на траен интерес към математиката;
  • усвояване на нови знания и по достъпен и забавен начин;
  • осъзнаване на мястото и значението на математиката в света около нас;
  • формиране на умения като наблюдателност,  съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип.
Клуб "ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА"
В този клуб ученицте решават задачи със занимателен характер, обвързвайки математиката с информационните технологии. Тук те се убеждават, че математиката не е тази скучна и суха наука, която познават от часовете в училище, и че тя е в основата на всички точни науки.
Клуб "ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА"
Заедно с това учениците надграждат и обогатяват своите математически знания и умения, които им помагат при решаването на различни казуси с математически характер.
Изготвяне на презентации по темата "Числото π"
Учениците изготвиха презентации за числото π и покозаха знания по темата - дефиницията, историята, методи за изчисляване на числото π.
Изготвяне на презентации по темата "Числото π"
π = 3,1415926 ...
Представяне на данни.
Учениците решаваха практически задачи.
Представяне на данни
Представяха получените резултати чрез диаграми и графики.
Закриване
Клубът закри дейността си чрез решаване на задачи от състезателен характер.
Назад към съдържанието