СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА
АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Проектът е финансиран от МОН
Договор № Д01-166/31.08.2018 г. и Договор № Д01-113/11.06.2019 г.

  Тази Програма се основава на резултатите от изследване на формите, факторите и мотивите за прояви на агресия сред ученици1 . Изследването е подготвено и проведено от екип учени от Департамент „Психология” на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН), през периода октомври 2017 – февруари 2018 година в 18 основни, средни и професионални училища/гимназии в различни по-големина градове в страната (София, Бургас, Велико Търново, Хасково, Мездра, Раднево), сред 992 ученици от IV, VI, VIII и X клас, както и сред 115 учители. Резултатите са представени в аналитичен доклад и презентирани пред експерти от МОН.
  При създаването на Програмата е използван теоретико-приложен подход. От научна гледна точка са представени дефиниции и анализ на понятията агресия, насилие и тормоз, описание на процедурата по прилагане на Програмата, формулиране на целите/подцелите на Програмата, социално-психологична характеристика на различните възрастови групи ученици. Научният обзор обхваща преглед на 10 съществуващи програми за работа в училище по проблемите на агресията и насилието, прилагани в различни държави – САЩ, Русия, Австрия, Германия. Цел на Програмата Основната цел на Програмата е да се осъществи превенция (профилактика), или където е необходимо интервенция (корекционно въздействие), чрез които да се минимизират съществуващите агресивни и деструктивни прояви на учениците в българското училище, както и да се намалят проблемите, свързани с насилието и тормоза в училищна среда.
Подцели на Програмата Подцелите са свързани с дейностите за превенция и интервенция на агресията, насилието и тормоза в училище. Те са следните:
· Подобряване на комуникативните умения, с оглед насърчаване на положителните взаимоотношения между учениците в рамките на даден ученически клас;
· Развиване на самопознанието, познанието за другия и изграждане на реалистична самооценка на учениците;
· Създаване на позитивна атмосфера, сътрудничество и сплотеност в класа/паралелката;
· Подобряване на контакта с емоциите (вкл. положителни и отрицателни), адекватното им изразяване и снижаване на емоционалното напрежение сред учениците;
· Укрепване на нагласите, които са несъвместими с агресията, насилието и тормоза, вкл. развиване на емпатията като средство за разбиране на емоциите и гледната точка на другия;
· Овладяване на техники за редуциране на гнева и снижаване на мотивацията за проява на агресивно поведение.
Основният акцент на Програмата е нейният приложен характер, разгърнат в рамките на два етапа:
1. Организационен етап - диагностика на агресията, насилието и тормоза сред учениците чрез въпросници и проективни методи и
2. Същински етап - упражнения/игри за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище за трите етапа на обучение в българските училища, както и кратки практически насоки за учители и родители за работа с агресивния ученик. По-конкретно, упражненията и игрите, включени в Програмата, са обособени в два вида модули (социално-психологични тренинги) – за превенция и за интервенция на агресията и насилието в училище. Двата вида тренинги включват един и същ набор от 9 модули с различно съдържание, подробно разгледани в Програмата. Създадени са три отделни модула – по един за всеки от трите етапа на обучение (за ученици от I до IV клас; от V до VII клас и от VIII до XII клас).

Презенация по програмата - виж тук
Назад към съдържанието