АПСПО - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

АПСПО

Проекти


ПРОЕКТ „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
 
 
№: BG5M2OP001-3.005-0004
 
 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове                           
През учебната 2019/2020 година СУ „Константин Величков“гр. Пловдив се включи  в Проект  "АПСПО".

Учениците участват в групи за допълнително обучение по Български език, както следва:
Назад към съдържанието