ОУД - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

ОУД

ПроектиПроект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

СУ „Константин Величков“гр. Пловдив се включи през месец декември 2019г. в Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
      • подобряване на достъпа до     образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни     приложения;
      • повишаване на качеството на образованието,     за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и     по-лесна реализация на пазара на труда;
      • насърчаване модернизирането на     образованието и ученето през целия живот;
Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие.
Към училището има създадени 2 клуба за усвояване на дигитални компетентности в изпълнение на Дейност 6 от Проекта - Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали,).
Част от уменията, които ученици усвояват, е създаването на дигитално съдържание:
Назад към съдържанието