СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием ПГ/1 кл.2020/2021 г.

Децата от подготвителна група при СУ „Константин Величков“ гр. Пловдив участват в
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование",  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Осъществяват се допълнителни заминимания по направление български език и литература.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
Записването на децата в ПГ ще започне от 04.06.2020г. до 09.06.2020г.


Подаването на документи за записване на учениците в I клас
първо класиране, ще е от 03.06.2020 г. до  09.06.2020 г.
от 09,00 часа до 16:00 часа.

Записването на децата в подготвителна група, първи клас и подаването на необходимите документи ще се осъществява при спазването на всички противоепидемични мерки , въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, а именно: спазването на физическа дистанция от 1,5 м. между лицата и носенето на защитна маска на лицето при влизане в сградата на училището.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПГ

1.  Заявление за записване по образец
2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3.  Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
4.  Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
5.  Анкета

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС

1.  Заявление за записване по образец (Приложение № 3 – генерира се директно от системата);
2.  Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
3.  Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване    при поискване;
4.  Писмена декларация на родителя (по образец от училището), чрез която декларира съгласие за съхранение и обработка на личните  данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни;
5.  Оригинал на удостоверение за завършена ПГ от детската градина/училище;
6.  Декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (Отнася се само за върналите се от чужбина деца)
7.  Удостоверение  за преместване от детската градина при прекратяване на обучението в нея.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

За учебната 2020/2021 година, приемането на учениците в първи клас в Средно училище „Константин Величков“ гр. Пловдив, ще се осъществи чрез регистриране за участие в класиране / подаване на Заявление/ от родителите по един от посочените начини:
Подаване на
Заявление за записване на ученик в Първи клас от родителите на служебната училищна поща: su.k.velichkov@sukv.eu


Подаване на заявление от родителите, чрез въвеждане в Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.          
 Заявление за записване в ПГ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година, както следва:
ПРИЕМ В I КЛАС
Брой паралелки
3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)

I  а клас общообразователна подготовка
I б клас
общообразователна подготовка
I  в клас
общообразователна подготовка

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми учебни часове), съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Компютърно моделиране
Английски език
Брой места в паралелките
24 (за всяка паралелка)

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден 3, при заявено писмено желание на родителите; в ГЦОУД учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.
Приемът на учениците в І клас за учебната 2020/2021 г.  е по електронен път, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,  приета с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15. 02. 2018 г.  на Общински съвет Пловдив, изм. и доп. с Решение №80, взето с Протокол №5 от 13.03.2019 год., изм. и доп. с Решение №29, взето с Протокол №4 от 27.02.2020 г. на Общински съвет Пловдив.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за V КЛАС
на СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година


В V клас на СУ „ Константин Величков“, за учебната 2020-2021 г.  ще бъдат приети:
Всички ученици от ІV клас на СУ “Константин Величков”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.
Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
V а клас
общообразователна паралелка - 26 ученици
V б клас
общообразователна паралелка 26 ученици
 В Часовете по Разширената подготовка /Раздел Б
избираеми учебни часове/, съгласно наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Математика
Английски езикУважаеми родители,
Днес
14.10.2019г., започва ПРИЕМЪТ за подаване на заявления за записване на децата в
ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ 5 /6-годишни
За 2020 - 2021 учебна година!
СВОБОДНИ МЕСТА - 32 ��
(до запълване на местата ��)


График


Приложение


Наредба


                             Заповед план прием 1-5 клас

Назад към съдържанието | Назад към главното меню