СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием ПГ/1 кл.2020/2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

За учебната 2020/2021 година, приемането на учениците в първи клас в Средно училище „Константин Величков“ гр. Пловдив, ще се осъществи чрез регистриране за участие в класиране / подаване на Заявление/ от родителите по един от посочените начини:
Подаване на
Заявление за записване на ученик в Първи клас от родителите на служебната училищна поща: su.k.velichkov@sukv.eu


Подаване на заявление от родителите, чрез въвеждане в Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.          
 Заявление за записване в ПГ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година, както следва:
ПРИЕМ В I КЛАС
Брой паралелки
3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)

I  а клас общообразователна подготовка
I б клас
общообразователна подготовка
I  в клас
общообразователна подготовка

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми учебни часове), съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Компютърно моделиране
Английски език
Брой места в паралелките
24 (за всяка паралелка)

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден 3, при заявено писмено желание на родителите; в ГЦОУД учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.
Приемът на учениците в І клас за учебната 2020/2021 г.  е по електронен път, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,  приета с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15. 02. 2018 г.  на Общински съвет Пловдив, изм. и доп. с Решение №80, взето с Протокол №5 от 13.03.2019 год., изм. и доп. с Решение №29, взето с Протокол №4 от 27.02.2020 г. на Общински съвет Пловдив.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за V КЛАС
на СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година


В V клас на СУ „ Константин Величков“, за учебната 2020-2021 г.  ще бъдат приети:
Всички ученици от ІV клас на СУ “Константин Величков”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.
Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
V а клас
общообразователна паралелка - 26 ученици
V б клас
общообразователна паралелка 26 ученици
 В Часовете по Разширената подготовка /Раздел Б
избираеми учебни часове/, съгласно наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Математика
Английски езикУважаеми родители,
Днес
14.10.2019г., започва ПРИЕМЪТ за подаване на заявления за записване на децата в
ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ 5 /6-годишни
За 2020 - 2021 учебна година!
СВОБОДНИ МЕСТА - 32 ��
(до запълване на местата ��)


График


Приложение


Наредба


                             Заповед план прием 1-5 клас

Назад към съдържанието | Назад към главното меню