СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием 2016/2017

Протокол № 7 / 18.02.2016 г.

   Днес 18.02.2016 г., се проведе заседание на Педагогическия съвет при СОУ "К. Величков". На заседанието присъстват 34 члена. Отсъстват : служебно - С. Моллова, М. Хараламбова, А.Карастоянова, Т. Славова, А. Стоянова, Д. Димитрова и Н. Мартюгина; служебен отпуск - К. Иванова и Р. Соколова.
   Има нужния кворум и заседанието може да се проведе.
   Педагогическият съвет прие следния дневен ред:
   1. Приемане на реда, сроковете и критерии за подбор на учениците от
I клас за учебната 2016/2017 г.
   2. Наказания на ученици нарушили  ППЗНП и Правилника за дейността на училището.
   3. Приемане на допълнение към списъка с освободени от часовете по физическо възпитание и хореография, поради здравословни причини.
   4. Приемане на ред за оформяне на срочни оценки по отделните предмети на ученици.
   5. Отчет на Методичните обединения за приключване на първи учебен срок за учебната 2015/2016 г.

    По т.1 от дневния ред докладва г-жа Райчева - директор на училището. Тя предложи на вниманието на ПС реда на приемане на ученици в
I клас, график на дейностите, необходимите документи и критерии за подбор.
 
  График на дейностите:
    -  Приемане на молби / заявления / за записване на първокласници с приложени необходими           документи до
30.05.2016 г. - акт за раждане / оригинал и ксерокопие /; заявление по образец; документ за самоличност на подаващия документи родител и адресна регистрация, оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група в ЦДГ или подготвителен клас.
    - Обявяване в училище на списъците с класираните ученици на
03.06.2016 г. в 17:00 часа.
    - Записване на класираните ученици на
06 - 07.06.2016 г. Записванхето се извършва с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в ЦДГ или в училище.
    - Обявяване на свободните места на
08.06.2016 г. до 17:30 часа.
    - Попълване на свободните места на
09 - 10.06.2016 г.
    - Обявяване на свободните места на
13.06.2016 г. Попълването им ще се извърши в срок до 15.09.2016 г.
  
 Критерии за прием на ученици в I клас:
    - Близост до училището / доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016 година;
    - Наличие на деца от семейството, които се обучават в училището;
    - Деца на учители или служители на училището;
    - Деца завършили подготвителна група в училището;
    - Деца близнаци и сираци;
    - Деца със специални образувателни потребности;
    - Деца инвалиди живеещи в близост до училището;
    - Останалите свободни места се допълват с кандидати по реда на подаванена заявление за прием ис пълен комплект документи.
    По т.1 от дневния ред ПС прие следното решение:
    Приема предложените критерии за прием на ученици в първи клас и графика за дейностите.

Гласували:     "За" - 34 члена
"Въздържали се" - няма
"Против" - няма                               


Назад към съдържанието | Назад към главното меню