СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием 2020/2021

Добре дошли!

Ние предлагаме…
-обучение от квалифицирани педагози;
-много добре оборудвани
кабинети;
-интерактивна дъска и мултимедия;
-хореография и компютърно
обучение;
-английски език и немски език;


-клубове за извънкласни занимания;
-хокей на трева и футбол;
-постоянно видео наблюдение и
охрана;
-собствена кухня
-логопед и медицинска сестра;


Уважаеми ученици,
Уважаеми родители,
Подаването на заявление за записване в паралелка „ Природни науки", АЕ при първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 14 юли 2020 г. до 16 юли 2020 г.  в стая 202 на СУ „ Константин Величков" с работно време от 08.00-18.00 ч.
Необходими документи при записване:
Заявление до директора;
Оригинал на свидетелството за основно образование

Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, от 14 юли до 16 юли 2020 г.
Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
                                                                                                                 От Ръководството


Дейностите за осъществяване на план приема в VIII клас за учебната 2020/2021г.

Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 03 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 07 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24 – 27 юли 2020 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2020 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2020 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2020 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2020 г. вкл.

Подаването на заявление за участие в първо
класиране за приемане в VІІІ клас


Уважаеми родители, скъпи ученици!
Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“ https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница


Прием в 8 клас
https://sway.office.com/R0mnMGUyr7zyLUHr?ref=Link&loc=play
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!
Държавен план-прием на ученици в VIII клас
в Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година:

  
Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
VIII „ а “ клас - профилирана 26 ученици
VIII „ б “ клас – професионална паралелка – 26 ученици

1. VIII „а“  клас – профил „ПРИРОДНИ НАУКИ“ с разширено изучаване на
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; задължителни профилиращи предмети – Биология и здравно
образование и Химия и опазване на околната среда.
Балообразуване – удвоява се резултатът  от НВО БЕЛ, удвоява се резултатът от НВО
Математика, добавят се оценките по Биология и здравно образование и Химия и
опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.
   
2. VIII „б“  клас – професионална паралелка със специалност „Осигуряване на
продуктова информация“ професия – Консултант козметични, парфюмерийни,
биологични продукти и битова химия“ с разширено изучаване на Английски език;
Балообразуване – удвоява се резултатът от НВО БЕЛ, удвоява се резултатът от НВО
Математика, добавят се оценките по Биология и здравно образование и Химия и
опазване на околната среда от свидетелството за основно образование.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

За учебната 2020/2021 година, приемането на учениците в първи клас в Средно училище „Константин Величков“ гр. Пловдив, ще се осъществи чрез регистриране за участие в класиране / подаване на Заявление/ от родителите по един от посочените начини:
Подаване на
Заявление за записване на ученик в Първи клас от родителите на служебната училищна поща: su.k.velichkov@sukv.eu


Подаване на заявление от родителите, чрез въвеждане в Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ
на Средно училище „Константин Величков“
за учебната 2020/2021 година, както следва:
ПРИЕМ В I КЛАС
Брой паралелки
3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)

I  а клас общообразователна подготовка
I б клас
общообразователна подготовка
I  в клас
общообразователна подготовка

В часовете по разширена подготовка (Раздел Б- избираеми учебни часове), съгласно Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Компютърно моделиране
Английски език
Брой места в паралелките
24 (за всяка паралелка)

Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден 3, при заявено писмено желание на родителите; в ГЦОУД учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.
Приемът на учениците в І клас за учебната 2020/2021 г.  е по електронен път, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив,  приета с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15. 02. 2018 г.  на Общински съвет Пловдив, изм. и доп. с Решение №80, взето с Протокол №5 от 13.03.2019 год., изм. и доп. с Решение №29, взето с Протокол №4 от 27.02.2020 г. на Общински съвет Пловдив.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за V КЛАС
на СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година


В V клас на СУ „ Константин Величков“, за учебната 2020-2021 г.  ще бъдат приети:
Всички ученици от ІV клас на СУ “Константин Величков”, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.
Приемът ще бъде осъществен в 2 паралелки:
V а клас
общообразователна паралелка - 26 ученици
V б клас
общообразователна паралелка 26 ученици
 В Часовете по Разширената подготовка /Раздел Б
избираеми учебни часове/, съгласно наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план  предлагаме да се изучават:
Хореография
Математика
Английски език


График


Приложение


Наредба


                 Заповед план прием 1-5 клас

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню