СОУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Прием I клас 2018/2019


ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАН ПРИЕМ I-V КЛАС ЗА У-ТА 2018/2019г.


ПРИЕМ ЗА I КЛАС
• Брой паралелки – 3 (с общообразователна подготовка, съгласно Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.)
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план да бъдат:
- Iа – Хореография и БЕЛ
- Iб – БЕЛ, Математика
- Iв – БЕЛ, Изобразително изкуство
• Брой места в паралелките – 24 (за всяка паралелка)
• Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 3, при които учебните часове от седмичното разписание  се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси  се провеждат след обяд.
• Приемът на учениците в I клас за учебната 2018-2019 година ще е по електронен път, съгласно решение. на Общински съвет град Пловдив, Наредба за приемане на ученици в I клас на общинските училища на територията на град Пловдив. Наредбата е качена на сайта  на Община Пловдив и на училището - http://www.soukv.com/.

ПРИЕМ ЗА V КЛАС

В СУ „Константин Величков“, за учебната 2018-2019 гадина ще бъдат приети всички ученици от IV клас на СУ „Константин Величков“, които желаят да продължат обучението си в същото училище, както и ученици, завършили успешно IV клас в други училища.
В часовете по разширена подготовка (Раздел Б-избираеми часове), съгласно Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план да бъдат:
- Vа – Хореография и БЕЛ
- Vб – Математика и БЕЛ
Брой места в паралелките – 26 (за всяка паралелка)
Брой групи ученици, включени в целодневна организация на учебния ден – 1 (сборна),
при които учебните часове от седмичното разписание  се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси  се провеждат след обяд.

Към Община Пловдив

Прием в първи клас за учебната 2017/2018 година
Електронен прием на учениците в първи клас
Приемът на учениците в първи клас за учебната 2017/2018 година ще е по електронен път, съгласно приетата с Решение №540, взето с Протокол №22 от 22.12.2016 г. на Общински съвет
Пловдив, Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест.
За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.
Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.
По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.
Очаква се системата да стартира към края на месец април 2017 година, когато родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.
Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню