СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

График на дейностите

ПРОЕКТ 2015-1- IT02-KA-219- 014752_5,  „Заедно играем, заедно побеждаваме – развиване на социални умения  и включващо образование чрез спорт и дейности на открито”, финансиран  по програма „Еразъм+”, Ключова Дейност 2 – стратегически партньорства между училища.

United we play, united we win!”-Заедно играем, заедно побеждаваме!
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
2015

м. септевмри
1. Подготвяне на необходимите документи за подписване на договор с НА.
2. Подготвяне на резюме на проекта на български език.
3. Участие в обучение на НА за правилно планиране, организиране и отчитане на дейностите.
м. октомври
1. Оповестяване на целите и дейностите по проекта на педагогическата колегия.
2. Оповестяване на целите и дейностите по проекта сред  учениците 4
8 клас и стартиране на работа по първи етап 1.1. „Здравейте,  приятели”.
3. Подписване на договор между училището и НА.
4. Разгласа за стартиране на проекта в сайта на училището.
5. Изготвяне на заявления за участие на учениците в проектните дейности  и съгласие от техните родители.
6. Провеждане на методическа сбирка-обучение за целите, дейностите, методите и участниците в проекта.
7. Подготовка на събитие за официално откриване на проектните дейности
изготвяне на постер на проекта, покани, презентации.
8. Издаване на заповед за определяне екип на проекта.
м. ноември
1. Провеждане на първо заседание на екипа на проекта за определяне на задълженията.
2. Изработване на длъжностни характеристики на членовете от екипа.
3. Подписване на договори с членовете на екипа.
4. Изготвяне  проектоплан  за изразходване на средствата от бюджета на проекта за управление и организиране на дейностите.
5. Закупуване на необходимите консумативи и материали за дейностите по проекта.
6. Провеждане на събитие за официално откриване на дейностите по проекта.
7. Формиране на екипи от ученици по класове за работа по проекта.
8. Провеждане на занимания и дейности по класове по първи етап 1.1. от проекта за запознаване със страните и градовете на училищата-партньори, изработване на постери, табла, презентации.
9. Съгласуване на графика за международните срещи с партньорите и резервиране на билети за първата международна среща на екипа в Исландия..
10. Проучване на възможностите и нагласите за организиране на езиков курс по английски език.
м. декември
1. Включване или създаване на фейсбук страница на проекта и участие в платформата Туинспейс  за комуникация и споделяне между участниците от различните страни.
2. Приключване и отчитане на етап 1.1. от проекта и стартиране на етап 1.2.
учениците изработват постери, табла презентации за своята страна, град, училище, които ще представят на партньорите при международните срещи.
3. Организиране на езиков курс по английски език за учителите.
4. Изработване на критерии за участие на учениците в международните срещи.
5. Организиране на спортен празник със състезания по популярни спортове, изучавани в училище.
6. Създаване на кът на проекта във фоайето на училището.
7. Поръчване на табела и рекламни материали за проекта.
                                                                                         2016
м. януари
1. Представяне на резултатите и отчитане на 1 етап от проекта.
2. Създаване на кътове на проекта в класните стаи.
2. Стартиране на втори етап от проекта „Познавам ли себе си?”2.1. Знания за човешкото тяло, свързани със спорта и физическата активност.Практическа задача : създаване на личностна карта на учениците с техните силни и слаби страни чрез анкета
учениците осъзнават важността на  своето физическо и личностно развитие и си поставят цели, които биха искали да постигнат чрез проекта. Чрез тази задача учениците се обучават да правят самооценка и се стремят към самоусъвършенстване.
3. Формиране на екипите за международните срещи.
4. Резервиране на билети за пътуванията.
5. Започване на проучвателска дейност за популярни местни игри от учениците.
м. февруари
1. Провеждане на дейности от етап 2.1. на проекта
обобщават се и се отчитат резултатите от анкетите.
2. Провежда се обучение на учителите :” Методи за формиране на умения за работа в екип”.
3. Участие в първа международна среща на екипа
Исландия 2 учители.
4. Подготовка на материали за първа международна среща на екипа.
5. Провеждат се практически занятия по класове за формиране на умения за работа в екип и лидерство.
м. март
1.  Стартиране на етап 2.2. от проекта - Тема:  знания за важността на здравословното хранене и начин на живот за постигане на благосъстояние на човека през целия живот; здравословни и нездравословни храни, как да четем и разбираме хранителните стойности и съставките на продуктите. Провеждане на дейности по класове.
Практическа задача : създаване на електронна книга със здравословно седмично меню с прости здравословни рецепти.
2. Подготовка за участие в първата международна среща по проекта
Испания, 3 учители, 4 ученици.
3. Организиране и участие в първата международна среща по проекта
Испания, 3 учители, 4 ученици.
м. април
1. Отчитане и популяризиране на резултатите и дейностите от първата международна среща.
2. Публикуване на материалите и рецептите за здравословно хранене в  блога „Какво имаме в чиниите?”.
3. Стартиране на трети етап от проекта “Образование в движение”.  Дейностите  са свързани с проучване, изследване, намиране на информация, прилагане и упражняване на популярни игри и спортове във всяка партньорска държава 3.1 “ Играй и тичай”  Тема :   описания и правила на спортове, практикувани във всяка страна и училище. Описанията се публикуват.
4. Подготовка за участие във втора международна среща по проекта
Литва, 3 учители, 4 ученици.
м. май
1.  Организиране на дейности по етап 3.2. „ ...И се  забавлявай” - практическа задача : всяко училище създава условия за практикуване и трениране от възможно повече ученици на официални спортове, включени в учебните планове на училищата  
футбол, баскетбол, волейбол, атлетика, организират състезания и спортни събития.
2.  Провеждат се практически занятия по класове за формиране на умения за работа в екип и лидерство.
3.  Създаване на организация и участие във втора международна среща по проекта
Литва, 3 учители, 4 ученици.
м. юни.
1. Отчитане и популяризиране на резултатите и дейностите от втората международна среща.
2.  Стартиране на етап3.2. от проекта . Дейностите са свързани с разучаване на описания и правила на местни традиционни игри и дейности на открито, които се играят и практикуват в извънкласни дейности и инициативи. Те обезпечават интердисциплинарен контекст за биология, ФВС, роден език, англ.език, ИТ, математика, история, гражданско образование, музика.
3.  Провеждат се практически занятия по класове за формиране на умения за работа в екип и лидерство.
4. Подготвяне на междинен отчет на проекта.
5. Подготовка за провеждане на трета  международна  в България. Уточняване на програмата. Резервации, подготовка на дейностите.
м. септевмри
1. Подготовка за участие във втора международна среща на екипа в Турция. Отчет на дейностите през първата година от проекта.
2. Участие в уебконференция  с училището от Турция  за разучаване на техните игри и представяне на методи за обучение от връстници.
3. Подготовка за провеждане на международна среща в България.
4. Работа по етап 3.2. Разучаване и практикуване на местни игри и дейности на открито.
5. Провеждат се практически занятия по класове за формиране на умения за работа в екип и лидерство.
м. октомври
1. Провеждане на международна среща в България по предварителна програма.
2. Анализ и обобщаване на резултатите от международната среща.
м. ноември
1. Стартиране на 4 етап от проекта: Спортът и дейностите на открито за по-добър свят
учениците разучават и практикуват научените игри.
2. Работа върху подготовка на първа част от интелектуалния продукт
описание на традиционни местни игри, придружени от фотоалбум.
3.  Провеждане на анкети за проучване на промените в нагласите на учениците в резултат от дейностите на проекта.
4.  Участие в уебконференция с училището от Исландия  за разучаване на техните игри и представяне на методи за справяне с агресията и тормоза в училище.
м. декември
1.  Провеждане на занятия по етап 4.1. от проекта. Провеждане на спортен ден с ученици, учители, родители.
2.  Работа върху подготовка на първа част от интелектуалния продукт
описание на традиционни местни игри, придружени от фотоалбум.
                                                                                   2017
м. януари
1.  Работа за подготвяне на втора  част от интелектуалния продукт
описание на педагогически методи и инструменти  за формиране  на умения за работа в екип и лидерство чрез спорта и дейностите на открито.
2. Участие в уебконференция с училището от Румъния  за разучаване на техните игри и представяне на методи за промотиране на здравното образование чрез СОА.
3.  Провеждане на занятия по класове по етап 4.1. от проекта.
м. февруари
1.  Работа за подготвяне на втора  част от интелектуалния продукт
описание на педагогически методи и инструменти  за формиране  на умения за работа в екип и лидерство чрез спорта и дейностите на открито.
2. Провеждане на занятия по класове по етап 4.1. от проекта.
3. Подготовка за участие в международна среща в Италия.
м. март
1.  Работа за подготвяне на интелектуалния продукт на проекта обработване и комбиниране на материалите на партньорите.
2. Методическа сбирка с учителите за представяне на методическите инструменти, разработени чрез проекта.
3. Провеждане на занятия по класове по етап 4.1. от проекта.
4. Подготовка за участие в международна среща в Италия.
м. април
1. Провеждане на международна среща в Италия.
2. Работа за подготвяне на интелектуалния продукт на проекта обработване и комбиниране на материалите на партньорите.
3. Методическа сбирка с учителите за представяне на методическите инструменти, разработени чрез проекта.
м. май
1.  Работа за подготвяне на интелектуалния продукт на проекта обработване и комбиниране на материалите на партньорите.
2. Отчитане на резултатите от международната среща в Италия.
3. Провеждане на дейности за анализиране и отчитане на резултатите от проекта, провеждане на анкети, отчети.
м. юни
1. Участие в конференция в Румъния за представяне на интелектуалния продукт на проекта и разпространение на резултатите.
2. Провеждане на дейности за анализиране и отчитане на резултатите от проекта, провеждане на анкети, отчети.
м. август
1. Закриване на дейностите от проекта.
2. Анализиране и отчитане на дейностите.
3. Осигуряване на устойчивост на резултатите
публикуване на материалите от проекта.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню