СУ ''Константин Величков'' - гр.Пловдив - UNREGISTERED VERSION

Отиване към съдържанието

Главно меню

Административни услуги

 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню