СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието
Проекти > "Подкрепа за успех" > Обучителни затруднения

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
ПО МАТЕМАТИКА

I. Цели:
Основната цел на работата в клуб „Това го мога и аз” с ученици от 6 клас е да се отговори на индивидуалните потребности на участниците, чрез подпомагане на обучението им по математика. Преодоляването на обучителните трудности в процеса на усвояване на знания ще допринесе за индивидуалния напредък на всеки ученик и повишаване на неговите образователни постижения.
II. Очаквани резултати:
   • да се попълнят натрупаните пропуски на учениците през минали години при обучението им по математика;
   • да се създаде необходимия интерес към математиката, което ще създаде условия за постигане на по-високи резултати в обучението;
   • да се повиши мотивацията на учениците за учене, чрез дейности развиващи математическите познания и компетентности;
   • да се преодолеят натрупаните дефицити в процеса на усвояване на знания.
Назад към съдържанието