„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“ - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

„ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Проекти
Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

 
BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 
 
Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 
Проектът е на обща стойност 31 000 000 лева и е с продължителност 36 месеца.
 
Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.
 
Специфичните цели на проекта са:
 1. приобщаване      на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични      заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките,      изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за      придобиване на основна степен на образование, в системата на      предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна      подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на      специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа      с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични      заболявания, в риск и с изявени дарби;
 1. повишаване      на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното      образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация      на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за      личностно развитие на деца и ученици със специални образователни      потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;
 2. превенция      на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна      подкрепа в процеса на приобщаващото образование.
 
Целевите групи по проекта са:
 1. деца и      ученици със специални образователни потребности от детски градини и от      училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на      образование;
 2. деца и      ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи      обучение за придобиване на основна степен на образование;
 3. деца и      ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за      придобиване на основна степен на образование;
 4. деца и      ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките,      изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за      придобиване на основна степен на образование;
 5. педагогически      специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата,      осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование;
 6. специалисти      от екипи за подкрепа за личностно развитие;
 7. специалисти      от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование      (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите „Социално      подпомагане“ (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа      (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ);
 8. родители      на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за      придобиване на основна степен на образование.  
 

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 
През учебната 2021/2022  година СУ „Константин Величков“ гр. Пловдив се включи да работи по проект  Европейски проект ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“,
 
Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие се включиха различни специалисти от училището в обученията.
 
Дейност 4: Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, бяха закупени различни материали и пособия за до оборудване на ресурсните кабинети, кабинета на логопеда и психолога. Създаде се кабинет за оказване на допълнителна подкрепа за изявени  и талантливи ученици от начален и прогимназиален етап.
 
Дейност 5: Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

По тази дейност през учебната 2021/2022 година се проведе допълнителна подкрепа на 2 деца със специални образователни потребности от подготвителна група и една ученичка с изявени дарби в областта на пеенето, която е участвала и печелила първи места на много национални и международни конкурси.
 
През учебната 2022/2023 година продължава оказването на подкрепа на деца със специални образователни потребности от начален и прогимназиален етап и една ученичка с изявени дарби от начален етап.
 
   
   
 
 
Назад към съдържанието