"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - СУ "Константин Величков" - Пловдив

СУ "Константин Величков"
гр.Пловдив
(+359 32) 696547 | email: su.k.velichkov@sukv.eu .
Към съдържанието

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проекти
Проект BG05M20P001-5.001-0001
"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

         
Европейски   проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
       
 Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
         
Дейност 2:   Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за   обучение от разстояние в електронна среда.
       
Назад към съдържанието